Dagbesteding

Dagbestedingsactiviteiten

De dagbesteding voor de cliënten van Edsersheerd is een wezenlijk onderdeel van de begeleiding. Dagbestedingsactiviteiten hebben als doel structuur en dagritme te bevorderen, afleiding te bewerkstelligen en terugkeer in de maatschappij te vergroten.

In 2018 gaan we op zoek naar een meer geëigende locatie voor dagbesteding, waar ook andere vormen van dagbesteding een plaats kunnen krijgen, waaronder creatieve dagbestedingsactiviteiten.


Samenwerking

De dagbesteding gebeurt in samenwerking met Stichting Spectraheerd, een ANBI-stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ontwikkeling van mensen die buiten het arbeidsproces staan en die behoefte hebben aan structuur, dagritme en een zinvolle dagbesteding. (www.spectraheerd.nl)
Ook ziet de stichting voor zichzelf een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het bieden van ondersteuning aan mensen in onze maatschappelijke omgeving die (al dan niet tijdelijk) in een afhankelijkheidspositie terecht komen.

 

Projecten

De dagbestedingsactiviteiten zijn beschikbaar voor alle dagdelen van maximaal 4 uur. Deelnemers kunnen meerdere dagdelen meedoen, zodat er maatwerk geleverd kan worden.
De activiteiten richten zich met name op ondersteuning van mensen die onvoldoende in staat zijn bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren.  Te denken valt dan aan tuinonderhoud en opruimwerkzaamheden voor ouderen en mensen met beperkingen, die langer zelfstandig willen blijven wonen en van een bijstandsuitkering of van alleen een AOW-inkomen leven.
Daarnaast wordt er gewerkt in de openbare ruimte als een vorm van maatschappelijke dienstverlening.

Momenteel voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Ondersteuning bij terreinonderhoud van het zwembad in Slochteren dat door vrijwilligers wordt gerund.
  • Ondersteuning bij terreinonderhoud van het dorpshuis “De Pompel” in Overschild, dat eveneens door vrijwilligers wordt gerund.
  • Ondersteuning bij tuinonderhoud bij ouderen die een beroep doen op onze stichting en zodoende zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen.
  • Tuinonderhoud en opruimwerkzaamheden voor cliënten die aangemeld worden via het sociaal team te Slochteren
  • Ondersteuning bij onderhoud van kleine bospercelen middels zagen van bomen, snoeiwerkzaamheden en opruimen van snoeiafval.
  • Werkzaamheden rond de zorginstelling Edsersheerd BV

Naast deze activiteiten hebben wij een verkoop van haardhout. Wij leveren het hout, na overleg, zo gevraagd tot in uw houtopslag.

 

Opleiding

De begeleiders en de deelnemers worden in staat gesteld diverse scholingstrajecten te volgen. (VCA, kettingzaagdiploma, veilig werken met de bosmaaier, boomklim-technieken, managementcursussen)
Via de stichting kunnen deelnemers cursussen en trainingen volgen die hen een grotere kans geven op de arbeidsmarkt.

 

Aanmelding

Wanneer er burgers in de gemeente Midden-Groningen niet (meer) in staat zijn om zelf een aantal werkzaamheden in en om huis uit te voeren waardoor het langer zelfstandig wonen in gevaar komt, kunnen ze dit aangeven bij het sociaal team van de gemeente Midden-Groningen dat hen vervolgens kan aanmelden bij Spectraheerd. Ook kan men zelf met een vraag voor ondersteuning contact opnemen met Stichting Spectraheerd. Dit kan telefonisch of per mail. 0598-422346 / albert@edsersheerd.nl