Kwaliteit

Om de kwaliteit van de zorg en de ondersteunende processen te borgen heeft Edsersheerd ingezet op onderstaande onderwerpen.

Raad van Commissarissen

Edsersheerd heeft een raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en het dagelijks bestuur. Elk kwartaal komt de raad van commissarissen en het bestuur bij elkaar voor overleg.

Wet Toelating Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of WLZ voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. Edsersheerd heeft sinds 2017 een WTZi-toelating.

Certificering kwaliteitssysteem

In juni 2016 is Edsersheerd gecertificeerd volgens het kwaliteitssysteem ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ (HKZ). Dit betekent dat Edsersheerd een kwaliteitssysteem hanteert volgens de kaders van de HKZ-normen voor kleine ondernemers. Jaarlijks vindt er een audit plaats ter controle of de kwaliteit gewaarborgd is volgens de gestelde normen.

Tevredenheidsonderzoek

Elk jaar wordt er een anoniem tevredenheidsonderzoek onder de bewoners gehouden. De bewoners kunnen hun tevredenheid in scores aangeven per thema. Daarnaast is er voldoende ruimte om verbeterpunten en opmerkingen te benoemen. De resultaten worden in de cliëntenraad besproken en de verbeterpunten en opmerkingen worden meegenomen in het jaarplan. 

Klachten

Edsersheerd hanteert een klachtenregeling. Bewoners, medewerkers en andere betrokkenen kunnen bij klachten altijd bij het dagelijks bestuur terecht. Mocht het zo zijn dat er intern geen gewenste oplossing tot stand kan komen, dan is er een externe klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling kan nemen.

Incidenten en calamiteiten

Edsersheerd maakt gebruik van het incidentprotocol en calamiteitprotocol. Eventuele incidenten en calamiteiten worden gemeld bij de gemeente en mogelijke andere toepasselijke instanties.

Privacy

Het is belangrijk dat de privacy van de cliënten, de medewerkers, de organisatie en de overige betrokkenen wordt beschermd. Naast het algemene privacy beleid zorgt Edsersheerd voor toestemmingsformulieren. Voor alle handelingen die te maken hebben met persoonlijke gegevens, wordt van tevoren toestemming gevraagd middels toestemmingsformulieren, volmachten en andere documenten die een handtekening behoeven. De privacybescherming voor de website en andere gehanteerde softwaresystemen is geregeld via de externe webdesigner en externe softwarebeheerder.